sum.bar

v sesumbar; sombong: tusing dadi -- tidak boleh sombong