si.ap

1. a sedia; sayaga; tragia;

2. a pragat;

Kata Turunan:

ber.siap

v majujuk jegjeg