na.si.hat

n ajahan ané melah; tutur melah; pangajah; piteket

Kata Turunan:

me.na.si.hati

v ngamaang ajahan melah (ka);

pe.na.si.hat

n anak ané ngamaang ajahan melah

Gabungan Kata:

na.si.hat agama

ajahan ané masumber uli ajahan agama; piteket agama