ka.jol.jol.ang

v ditimbunkan (oleh); dionggokkan (oleh);