com.pak

v takik;

Kata Turunan:

com.paka

v ditakiknya;

com.pak.ang

v takikkan;

com.pak.anga

v ditakikkannya;

com.pak.in

v beri bertakik; takiki;

com.pak.ina

v ditakiknya;

ka.com.pak

v ditakik (oleh);

ka.com.pak.ang

v ditakikkan (oleh);

ka.com.pak.in

v ditakiki (oleh);

ma.com.pak

v tertakik;

nyom.pak

v menakik;

nyom.pak.ang

v menakikkan;

nyom.pak.in

v menakiki