cod

a susut: -- awakné mara gelem susut (berat) badannya setelah sakit