1ca.kar

n garu sampah

2ca.kar

n roda

3ca.kar

n serangga sj kalajengking