ma.a.yak (ma.yak)

1. v diaduk (dg tapak tangan)

2. v teraniaya