nga.rad

v melambat: sampi ~ sapi berjalan melambat