kelep, ke.lep-ke.lep

adv dg lahap: ~ ia madaar dg lahap dia makan