pa.ke.dut.dut

v berdenyut di sana-sini (di sekujur tubuh)