pa.nglu.kat.an

n peruwatan: banten ~ sajen untuk penyucian