ma.pi.lak

v diatur agar miring ke sebelah-menyebelah;