pi.li-pi.li

adv ke sana kemari: ia malaib -- ia lari ke sana kemari