ka.pi.ngit

1. v dirahasiakan (oleh)

2. v dipingit