kan.cuha

1. v dibuang airnya dg kancuh

2. v disiram