2lé.tok

Jbr n rujak;

Kata Turunan:

lé.toka

v dijadikannya rujak;

nglé.tok

v membuat rujak