pre.dak.si.na

v putar tiga kali ke kanan (pada waktu upacara déwa yadnya, manusa yadnya, atau mamukur);