ma.ra.bi

v beristri: ida sampun~ beliau sudah beristri;