ma.pu.nya

1. v berbatang

2. ki a kaya raya: pipisé ~ ditu keluarga yg kaya raya