lek.lek, lek.lek.ang

v masukkan dg paksa

Kata Turunan:

ka.lek.lek.ang

v dimasukkan dg paksa (oleh);

lak.lak-lek.lek

v dimasuk-masukkan dg paksa; ditempatkan sembarangan;

lek.lek.anga

v dimasukkannya dg paksa;

lek.lek.in

v masuki dg paksa;

lek.lek.ina

v dimasukinya dg paksa;

ma.lek.lek.an

v terjejalkan;

ma.lek.lek.ang

v dimasukkan dg paksa;

nglek.lek.ang

v memasukkan dg paksa;

nglek.lek.in

v menjejali