2led

Ami v telan;

Kata Turunan:

leda

v ditelannya; diminumnya;

led.led.an

n guna-guna yg ditelan;

pa.led.led.an

n tenggorokan

nge.led

v minum; menelan: ~ ubad menelan obat;