2pu.sung

n ribu (uang kepeng): telung -- tiga ribu