lam.bés

v lempar dg air; kuras

Kata Turunan:

ka.lam.bés

v dilempar dg air (oleh);

ka.lam.bés.ang

v dikuraskan (oleh);

ka.lam.bés.in

v dilempari air (oleh);

lam.bé sa

v dilemparnya dg air;

lam.bés.ang

v kuraskan: ~ yéh tlagané ento kuraskan air kolam itu;

lam.bés.anga

v dikuraskannya;

lam.bés.in

v lempari dg air;

lam.bés.ina

v dilemparinya air;

ma.la.lam.bés.an

v berlempar-lemparan air;

ma.lam.bés

v terlempar air;

nglam.bés

v melempar dg air;

nglam.bés.ang

v melemparkan air; menguras;

nglam.bés.in

v melempari dg air;

pa.ti.lam.bés

v saling lemparkan air