pa.nga.lem

n puji-pujian: ~ ring ida puji-pujian thd beliau