2se.eb

v siram dg air (tt api, bara): -- baa ento apang énggalan mati siram bara itu dg air supaya lebih cepat mati, -- apiné ento apang mati siram dg air api itu agar mati;

Kata Turunan:

ma.se.eb.in

v disirami air;

ka.se.eb

v disiram air (oleh);

ma.se.eb

v disiram air;

nye.eb

v menyiram air; ~ brahma upacara kurban untuk meredakan pengaruh panas yg jahat;

nye.eb.in

v menyirami air;

se.eba

v disiramnya air;

se.eb.in

v sirami air

Gabungan Kata:

se.eb brahma

upacara kurban untuk meredakan pengaruh panas yg jahat;