1be.na

1. Ks pron aku: -- ané ngelah aku yg punya

2. Ks pron engkau: -- ané pantes kema engkau yg pantas ke sana