ce.ngir, ma.ce.ngir

v lari cepat (untuk anak-anak)