ce.gik

v hardik (dg kata-kata kasar dan keras);

Kata Turunan:

ce.gik.in

v hardik;

ce.gik.ina

v dihardiknya;

ka.ce.gik

v dihardik (oleh);

ka.ce.gik.in

v dihardik (oleh);

ma.ce.gik

v menghardik;

nye.gik

v menjawab dg menghardik;

nye.gik.in

v menghardik;

pa.ce.gik

v sama-sama menghardik