1ya

n transliterasi Latin aksara Bali ke-17 dl aksara Bali (hanacaraka)