ngu.kir

v mengukir: kadueganné ~ langit, ki amat pandai;