2ma.dé, pa.ma.dé

n rusuk balai yang paling tengah