gé.loh, ma.gé.loh.an

a lemah gemulai: tayungané -- lengannya lemah gemulai