2ajag, ajag ijig

v berjalan ke sana kemari

Gabungan Kata: