1ba.ki

a mati haid; tidak mendapat haid lagi; menopause