3ba.bak, ba.bak.an

n tanah sawah yg baru dibuka;

Kata Turunan:

ma.bak.in

v membuka sawah baru