kres.na dana

permata berwarna hijau kehitamhitaman;