1em.pes

v tekan; ratakan

Kata Turunan:

em.pesa

v ditekannya;

em.pes.in

v tekan dg garu dsb agar rata (tt tanah);

ka.em.pes (kem.pes)

v ditekan (oleh);

ka.em.pes.in (kem.pes.in)

v diratakan dg garu dsb (oleh);

ma.em.pes (mem.pes)

v tertekan;

ngem.pes

v menekan;

ngem.pes.in

v meratakan tanah dg garu dsb