1a

1. n huruf sakti pertama dl triaksara (A, U, M)

2. n huruf Bali yg mengacu ke Agora (nama lain dr Siwa), terdapat pd urutan keempat dl pancaaksara (Sa, Ba, Ta, A, I)