ki.kir.an

n tain kikir: ~ kayu baikuntuk umpan api tain kikir kayuné luung anggo umpan api;