Bahasa Bali Bahasa Indonesia

wa.lu.ku → teng.ga.la