Bahasa Bali Bahasa Indonesia

2yo.yo, ngyo.yo

v mengganggu