Bahasa Bali Bahasa Indonesia

nglam.pon.in

v memasangi celemek