Bahasa Bali Bahasa Indonesia

sem.ped.in

v marahi dg kata-kata yg pedas;