Bahasa Bali Bahasa Indonesia

nyem.ped.in

v memarahi dg kata-kata yg pedas;