Bahasa Bali Bahasa Indonesia

se.sem.bar.an

n cara menyembur