Bahasa Bali Bahasa Indonesia

nyem.bar.in

v menyemburi;