Bahasa Bali Bahasa Indonesia

nyem.bar

v menyembur;