Bahasa Bali Bahasa Indonesia

1sem.bar

1. Ami n sembur

2. Ami n obat sembur