Bahasa Bali Bahasa Indonesia

nyem.bah.in

v menyembahi;